IÑIGO

IGNATIAANSE PEDAGOGIE

Het ignatiaans onderwijs is erop gericht jongeren op te voeden tot bewuste, bekwame en bewogen mensen. Ons opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Hij had ervaren dat leven volgens het Evangelie hem grote levensvreugde en dankbaarheid gaf. Deze ervaring wilde de stichter van de jezuïeten met zo veel mogelijk mensen delen.

Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Op onze beurt treden wij die jonge mensen met vertrouwen tegemoet, ook wanneer dat lastig gaat. Met persoonlijke zorg begeleiden wij hen om het beste uit zichzelf  te halen. De school laat hen proeven van kennis en inzicht, leert hen om constructief en creatief te werken en biedt hen een brede blik op de wereld. Bovendien reflecteren zij op hun leerervaringen en helpen we hen om te onderscheiden waar het in hun leven op aankomt. Zij leren samenwerken en we bouwen met hen de school op tot een gemeenschap. Ons onderwijs gebeurt vanuit onze christelijke inspiratie in een perspectief van hoop. We stimuleren onze leerlingen om hun talenten te ontwikkelen in dienst van de anderen en de wereld en speciaal zorg te hebben voor de noodlijdenden.

 

IGNATIAANSE PEDAGOGIE IN 10 BEWEGINGEN

  1. Vertrouwen geven. Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat we van anderen ontvangen, kunnen we leven, groeien en ons ontwikkelen. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

  1. Zorg dragen voor leerlingen. ‘Cura personalis’.

We bemoedigen en helpen leerlingen, ook als ze het moeilijk hebben in hun studies of door persoonlijke omstandigheden. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

  1. Uitdagen tot meer. ‘Magis’.

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. We moedigen hen aan om te blijven groeien op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van medemensen.

  1. Smaak geven. ‘Non multa sed multum’.

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen.

  1. Reflecteren en kritisch kiezen. Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën.

  1. De hele mens vormen. Bekwaam, bewust, bewogen.

Ons onderwijs legt zich niet alleen toe op intellectuele vorming. Het gaat veel breder. Behalve naar kennisopbouw streven we ook naar sociaal-emotionele, affectieve, technische, sportieve, culturele en religieuze ontwikkeling. We hebben aandacht voor gezondheidsopvoeding en relationele vorming.

  1. Samen werken, samen leven. Eenheid in verscheidenheid.

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze colleges is daarbij geen hinderpaal, maar juist een rijkdom.

  1. Perspectieven openen. God zoeken in alle dingen.

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zoveel breder. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare : de ervaring dat we ‘God kunnen zoeken in alle dingen’.

  1. Zorg dragen voor de wereld. En todo amar y servir.

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

  1. Handelen in dankbaarheid. Terugblik.

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen. Die dankbaarheid is gefundeerd op het christelijk vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die dankbaar terugblikken op wat hen aan levenskansen geschonken wordt en die anderen daarin willen laten delen.